Košík
Položek: 0   Cena celkem: 0 Kč
kosik

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím, tedy Spolkem Lungta, dále jen prodávající. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách Tibetského obchůdku Spolku Lungta jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího a to nejdéle do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena poštovného.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat (odeslat poštou) do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo nebude možné je vyexpedovat max. do 14 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné
 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta *

           110 Kč

   

Slovensko *

          250 Kč 

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou

110 (150) Kč

 

Převodem z účtu

         90 (150) Kč

 

Slovensko-dobírka

         230 Kč

   


Podmínky doručení České pošty

OBCHODNÍ BALÍK – služba České pošty

Doba dodání po celé ČR: následující pracovní den po odeslání zásilky (po dni podání na poště).

Aktuální informace o pohybu zásilky zdarma (podle podacího čísla) na:
• bezplatné infolince České pošty 800 177 889
• webových stránkách České pošty.

Informace k doručení zásilky:
• Nezastihne-li Vás doručovatel při doručování zásilky na uvedené adrese, upozorní Vás Výzvou na uložení zásilky na poště.
• Výzva, kterou naleznete v poštovní schránce, obsahuje i kontaktní informace (telefon) na poštu, kde máte zásilku uloženu.
• Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo můžete požádat o opakované doručení zásilky běžnou doručovací pochůzkou na určitý den.
• Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět odesílateli.

Víte, že:
• si můžete nechat konkrétní, již uloženou zásilku přeposlat na jinou adresu?
• si můžete nechat již uloženou zásilku přeposlat na jinou poštu v okolí?
• si můžete zřídit službu Dosílka a nechat si přeposílat všechny Vaše zásilky na jinou adresu?
• si můžete prodloužit úložní dobu pro vyzvednutí zásilky?

Bližší informace na webu České pošty v sekci Služby pro příjemce a adresáty.

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně , bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Vrácení zboží

Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být schopné dalšího prodeje.

Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží :

A) Vrácení zboží v rámci České republiky :

1) poštovní poukázkou - vrátíme Vám částku za zboží bez poštovného a bez poplatku za poštovní složenku tj. 35,- Kč

2) převodem na účet ( v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu)- vrátíme vám částku, kterou jste zaplatili za zboží bez poštovného. Další poplatky nejsou účtovány.

B) vrácení zboží ze Slovenska :

1) poštovní poukázkou - vrátíme Vám částku za zboží bez poštovného a bez poplatku za poštovní složenku tj. 70,- Kč

2) převodem na účet ( v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu ve formátu IBAN, adresu Vaší banky a SWIFT kód )- vrátíme vám částku, kterou jste zaplatili za zboží bez poštovného a bez poplatku 50,- Kč bance.

V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku!
 

Kontakt pro výměnu nebo vrácení zboží:

email: obchudek.lungta@centrum.cz

 

Výměna zboží

Může se stát, že vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí vám velikost nebo se vám nelíbí barva apod.). Pokud chcete zboží vyměnit za jiné, pošlete nám zboží zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a uveďte, za co přesně chcete zboží vyměnit - značka, model, barva, velikost (tyto údaje pište přímo na kopii dokladu o nákupu). Zboží vám vyměníme a obratem pošleme.

Nezapomeňte připojit svou zpáteční adresu a kontaktní telefon a nebo email.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 10.3.2011 

Menu
Novinky & aktuality
2021-08-05 20:42:12
2020-11-19 08:55:15
2020-05-22 19:42:22
2019-01-29 20:52:53
2019-01-29 20:50:34
Top 5
Lungty malé
140 Kč
Lungty střední
200 Kč
Lungty velké
250 Kč
contact
Kontakty

+420 777 955 772 

Tento internetový obchod sponzorsky poskytuje Simplia s.r.o. Za podporu společnosti velice děkujeme, Spolek Lungta